Huset ska hålla vad säljaren lovar
 
blå husfönster Överlåtelsebesiktning
  blå fönsterruta Frågor och svar
  blå fönsterruta Råd till husköpare
  blå fönsterruta Avtal
  blå fönsterruta Uppdragsbekräftelse
blå husfönster Entreprenadbesiktning
blå husfönster Värdering

Överlåtelsebesiktning enligt SBR-modellen och Jordabalken

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga en fastighets fysiska skick i samband med en försäljning - en överlåtelse. Besiktningen sker enligt jordabalken kapitel 4 § 19.

Så här står det i Jordabalken, 4 kap 9§

Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som borde varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten för jämförliga fastigheter samt omständigheter vid köpet.

Köparens undersökningsplikt

Du köper ett hus i det skick det är den dag du skriver kontrakt. Det står tydligt i Jordabalken att den som säljer huset till dig inte är ansvarig för sådana fel som du hade kunnat upptäcka vid en undersökning. Du kan alltså inte få ersättning för till exempel en fuktskada som du efteråt upptäcker på vinden, om du inte kontrollerat vinden innan du köpte huset. Därför är det för din egen skull viktigt att göra en så noggrann kontroll som möjligt.

Alla utrymmen måste undersökas

Både tak, vindar, fönster, dörrar, fasader, badrum, husgrund, källare och alla svårtillgängliga utrymmen måste undersökas. Misstänker du att det finns fel eller brister någonstans, kan man låta utföra en fortsatt teknisk utredning. Om den som ska sälja huset berättar om fel och brister för dig, är det ännu viktigare att du kontrollerar dem noga, eftersom säljaren har fullgjort sin så kallade upplysningsskyldighet i och med att han eller hon berättar om felet.
Säljaren ansvarar inte heller för sådana fel och brister som anses vara normalt för husets ålder, pris, skick och användning. Vilka dessa fel är kan vara svårt att avgöra om du inte har speciella kunskaper.

Säljarens upplysningsskyldighet

Egentligen har inte säljaren något ansvar för husets skick, mer än att berätta om de fel som han eller hon känner till och som är svåra för dig som köpare att upptäcka, så kallad upplysningsskyldighet. Det är i säljarens intresse att berätta för dig som köpare om alla fel eller misstänkta fel som säljaren känner till. Har han eller hon berättat om felen kan du aldrig säga att de var dolda, och kan heller inte få någon eventuell ersättning. Säljaren kan alltså bara bli skadeståndsskyldig om han eller hon känt till ett fel och inte berättat om det, med flit försökt att dölja felet, ljugit eller på annat sätt varit ohederlig.

Säljaren kan få ersätta dolda fel

De fel som säljaren kan bli ersättningsskyldig för är alltså sådana fel som köparen inte kunnat upptäcka. Det gäller även om säljaren själv inte kände till felet – så kallade dolda fel. Det kan vara svårt att förklara vad som verkligen menas med ett dolt fel, men man kan säga att det är fel som varken säljaren eller du som köpare kände till och som du vid en mycket noggrann undersökning inte kunnat upptäcka och inte heller borde ha räknat med på grund av fastighetens ålder, pris och skick. Om köparen anser att en skada berodde på ett dolt fel görs en utredning. Säljaren kan ta en säljansvarsförsäkring som betalar alla kostnader vid en eventuell rättslig tvist.

Om säljaren garanterar att huset är felfritt

Om säljaren klart och tydligt garanterat att det inte finns några fel i huset kan han eller hon bli bunden av det löftet. De fall som har förts i domstol visar att säljaren kan bli ersättningsskyldig bara om han eller hon gett en tydlig garanti eller ett löfte om att huset är felfritt. Ett allmänt förskönande bedöms inte som garantier.

Avtalsfrihet

Jordabalken är inte en bindande lag, det går att göra andra överenskommelser om både säljaren och köparen är överens om det. Det är bara om du och säljaren inte kommit överens om ett speciellt avtal som Jordabalken gäller.

Säljarens upplysningsplikt

Säljarens upplysningsplikt omfattas endast av fel och brister i fastigheten som han känner till och som inte kan anses vara normala i förhållande till fastighetens ålder och som köparen inte kunnat upptäcka. Om säljaren upplyser om dessa typer av fel och brister kan han inte senare bli ersättningsskyldig för dem. För att säljaren ska bli skadeståndsskyldig måste han på ett svikligt sätt låtit bli att berätta att fastigheten har vissa fel och brister. Säljaren kan också bli skadeståndsskyldig för så kallade dolda fel, fel som varken han eller köparen känt till eller kunnat upptäcka ens vid en noggrann undersökning och inte heller borde räknat med, med hänsyn till fastighetens pris, skick och ålder.

Köparens undersökningsplikt

Som köpare har du skyldighet att undersöka och kontrollera den fastighet du ska köpa. Som köpare är kraven på din kunskap och noggrannhet vid besiktningen högt ställda. Fel och brister i fastigheten som du vid en noggrann och ingående undersökning har möjlighet att upptäcka eller borde ha "förväntat dig", med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning kan säljaren inte göras ansvarig för.

Det är inget krav att du som köpare måste göra ingrepp eller åverkan i byggnaden men upptäcker du något som kan tyda på att ett fel föreligger är du skyldig att utreda den bakomliggande orsaken till felet. Köparens undersökningsplikt innebär mer än att bara gå runt och titta och omfattar allt som är möjligt att se på.

Några punkter som bör undersökas extra noga är följande:
( En del av punkter som anges här under omfattas inte av en underlåtelsebesiktning enligt SBR-modellen.)

 • Utrymmen i grund, källare och övriga biytor som ej är att betrakta som bostadsyta
 • Fukt på golv och väggar i källarutrymmen
 • Sprickbildningar i fasad och grund
 • Yttertakets skick
 • Brunnar - vattenmängd och vattenkvalitet
 • Rötskador
 • Skorsten och murstock
 • El- och vattenledningar
 • Värmeanläggning
 • Isolering
 • Övriga byggnader på fastigheten

Dolda fel

Dolda fel är väsentliga fel och brister som inte kan upptäckas varken av dig, säljaren och anlitad besiktningsman. Du ska inte heller haft anledning att misstänka att felet fanns med hänsyn till fastighetens pris, ålder och skick. I princip är den typ av dolda fel som säljaren har slutligt ansvar för, brister i byggnadens konstruktion eller utförande, så kallat byggfusk. Säljaren har under normala omständigheter 10 års ansvar mot köparen för så kallade dolda fel.

Om du och säljaren inte kommer överens om ersättning trots att du anser att felet kan betraktas som dolt, måste i många fall en jurist kopplas in och slutligen kan tvisten leda till prövning i domstol. Om du anlitat en professionell besiktningsman har du sannolikt lättare att hävda att du uppfyllt din undersökningsplikt på ett fullgott sätt. Det är också viktigt att veta att den ersättning som säljaren eventuellt blir tvungen att betala ut till dig inte omfattar en eventuell standardförbättring som åtgärdandet av felet kan leda till. Det är inte meningen att du ska få en bättre fastighet än vad du hade anledning att räkna med vid köpet.

Överlåtelseförsäkring

Säljaren har i normala fall ansvar mot köparen för så kallade dolda fel i 10 år efter köpet. Det är därför vanligt att säljaren tecknar en överlåtelseförsäkring i samband med försäljningen. En överlåtelseförsäkring är en 10-årig försäkring mot fel och skador på byggnader. Försäkringen grundas på en överlåtelsebesiktning av godkänd fackman och på de uppgifter säljaren lämnar om fastigheten. Försäkringsbolagen tillhandahåller denna typ av försäkring och de flesta fastighetsmäklarna förmedlar överlåtelseförsäkringar.

Enligt Jordbalkslagen har du som köpare skyldighet att själv hitta de fel som kan finnas i en fastighet. Det kallas för att köparen har undersökningsplikt.

Det finns inget lagstadgat krav på att besiktningen av en fastighet ska var utförd av en fackman. Kravet är istället att du som köpare ska dra de slutsatser som en allmänt omdömesgill, noggrann och försiktig person skulle dra av det som kunde/borde ha upptäckts.

Kraven är högt satta för en lekman och det kan därför vara klokt att anlita en professionell besiktningsman som gör en så kallad överlåtelsebesiktning enligt jordabalken.

Kraven är högt satta för en lekman

Certifierade & godkända besiktningsmän finner man på SBRs hemsida www.sbr.se och på www.svenskhusprovning.se

Företag som utför fastighetsbesiktningar hittar du på Internet om du söker på Fastighetsbesiktningar, Jordabalksbesiktning eller Överlåtelsebesiktning.

Du kan också hitta besiktningsmän på Gula sidorna under rubriken, fastighetsvärderingar, besiktningar.

Besiktningsmannens tränade öga och erfarenhet om vart fel vanligtvis finns på olika konstruktionstyper gör att fuktfläckar, sprickor med mera är lättare att upptäcka. Däremot ersätter inte en överlåtelsebesiktning din, som köpare, undersökningsplikt fullt ut. Besiktningen omfattar endast de delar av fastigheten som är normalt åtkomliga utan ingrepp och åverkan.

Hus på Österlen

Om fel eller brister upptäcks av besiktningsmannen ska han förklara dessa för dig och informera om vilka konsekvenser de kan få. Om du anser att besiktningsmannen varit försumlig eller på annat sätt inte fullgjort sitt uppdrag fackmannamässigt kan du rikta ett ekonomiskt krav mot honom. Felet eller bristen måste vara möjligt att upptäcka, det vill säga synligt besiktningsbar eller så påtaglig att det är uppenbart att besiktningsmannen gjort en missbedömning.

Certifierade & godkända besiktningsmän är försäkrade om de skulle bli ersättningsskyldiga.

 
blå husfönster Till toppen

© Österlens Bygg & FastighetsKonsult AB
Webproduction MEDIA SYD